Wszystkim naszym przyjaciołom, sympatykom oraz obecnym i przyszłym klientom życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy, mokrego dyngusa, pomyślności i sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Zespół 360eco

Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2020 r.

Do końca marca 2021 r. podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do przedłożenia właściwemu marszałkowi województwa wykazu za rok poprzedni zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat. Za rok 2020 sprawozdania i opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające …

Gospodarka o obiegu zamkniętym – circular economy

Gospodarka o obiegu zamkniętym czy gospodarka obiegu zamkniętego (circular economy) jest to taki rodzaj prowadzenia gospodarki, gdzie surowce i materiały oraz produkty pozostają w obrocie gospodarczym jak najdłużej. Skutkuje to głównie mniejszym wytwarzaniem odpadów i zmniejszonym deponowaniem odpadów na wysypiskach a także ochroną przed nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Idea gospodarki …

Opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2019.

Do końca marca bieżącego roku podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do przedłożenia właściwemu marszałkowi województwa wykazu za rok poprzedni zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat. Powyższe dotyczy nie tylko przedsiębiorców wprowadzających gazy i pyły do powietrza z prowadzonej działalności …

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymywszystkim naszym Klientom, Partnerom i Sympatykom, wspaniałych świąt Bożego Narodzeniaspędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,samych szczęśliwych dni w nadchodzącym rokuoraz szampańskiej zabawy sylwestrowej Zespół 360eco

Nowe zasady ustalania stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

24 września 2019 r. weszły w życie w nowe zasady ustalania stron w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej. Zasady te są opisane w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. …

WYDŁUŻENIE TERMINU NA ZMIANĘ POSIADANYCH DECYZJI ODPADOWYCH do 5 marca 2020 r. !!!

W dniu 22 sierpnia 2019 r. ogłoszona została ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579) zmieniająca m.in. ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. …

Ustawa odorowa – projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa.

Ustawa odorowa – projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Prace nad projektem ustawy odorowej nabierają tempa. Ze strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji dowiadujemy się, że projekt ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Prawniczą z pewnymi uwagami …

Odpady – zmiana posiadanych decyzji do 5 września 2019!

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592) wejście w życie aktu: 21 sierpnia 2018 r. posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie ww. ustawy uzyskał zezwolenie na …

Opłata recyklingowa – numery kont do wpłat.

UWAGA!!!! ARTYKUŁ ARCHIWALNY!!!! Szanowni Przedsiębiorcy! Przypominamy, że przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są lekkie torby na zakupy wykonane z tworzywa sztucznego, przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, od 1 stycznia 2018 r. zobowiązani są do pobierania opłaty recyklingowej od klientów nabywających lekką torbę …