Misja firmy 360eco

Jesteśmy firmą dedykowaną kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw w zakresie dokumentacji środowiskowej i sprawozdawczości. Naszą misją jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, wspierając naszych klientów w efektywnym zarządzaniu kwestiami związanymi z ochroną środowiska. Z jednej strony, specjalizujemy się w kompleksowej dokumentacji środowiskowej, pomagając naszym klientom w utrzymaniu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami …

Opłaty za korzystanie ze środowiska.

Do końca marca każdego roku. podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do przedłożenia właściwemu marszałkowi województwa wykazu za rok poprzedni zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat. Za rok ubiegły sprawozdania i opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające …

Gospodarka o obiegu zamkniętym – circular economy

Gospodarka o obiegu zamkniętym czy gospodarka obiegu zamkniętego (circular economy) jest to taki rodzaj prowadzenia gospodarki, gdzie surowce i materiały oraz produkty pozostają w obrocie gospodarczym jak najdłużej. Skutkuje to głównie mniejszym wytwarzaniem odpadów i zmniejszonym deponowaniem odpadów na wysypiskach a także ochroną przed nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Idea gospodarki …

Nowe zasady ustalania stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

24 września 2019 r. weszły w życie w nowe zasady ustalania stron w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej. Zasady te są opisane w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. …

WYDŁUŻENIE TERMINU NA ZMIANĘ POSIADANYCH DECYZJI ODPADOWYCH do 5 marca 2020 r. !!!

W dniu 22 sierpnia 2019 r. ogłoszona została ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579) zmieniająca m.in. ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. …

Ustawa odorowa – projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa.

Ustawa odorowa – projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Prace nad projektem ustawy odorowej nabierają tempa. Ze strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji dowiadujemy się, że projekt ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Prawniczą z pewnymi uwagami …

Odpady – zmiana posiadanych decyzji do 5 września 2019!

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592) wejście w życie aktu: 21 sierpnia 2018 r. posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie ww. ustawy uzyskał zezwolenie na …

Opłata recyklingowa – numery kont do wpłat.

UWAGA!!!! ARTYKUŁ ARCHIWALNY!!!! Szanowni Przedsiębiorcy! Przypominamy, że przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są lekkie torby na zakupy wykonane z tworzywa sztucznego, przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, od 1 stycznia 2018 r. zobowiązani są do pobierania opłaty recyklingowej od klientów nabywających lekką torbę …

Obowiązek złożenia raportu do KOBiZE – 28 lutego

W pierwszym kwartale każdego roku, polski przedsiębiorca musi spełnić wiele obowiązków sprawozdawczych. Jednym z nich jest obowiązek złożenia corocznego raportu do Krajowej bazy prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych …

31 stycznia- Przekazanie wyników pomiarów ciągłych emisji substancji lub energii

Zgodnie z par. 7 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U.z 2008 r. Nr 215, poz. 1366) podmioty prowadzące instalacje i użytkownicy …