Opłaty za korzystanie ze środowiska.

Do końca marca każdego roku. podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do przedłożenia właściwemu marszałkowi województwa wykazu za rok poprzedni zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat. Za rok ubiegły sprawozdania i opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające …

WYDŁUŻENIE TERMINU NA ZMIANĘ POSIADANYCH DECYZJI ODPADOWYCH do 5 marca 2020 r. !!!

W dniu 22 sierpnia 2019 r. ogłoszona została ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579) zmieniająca m.in. ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. …

Odpady – zmiana posiadanych decyzji do 5 września 2019!

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592) wejście w życie aktu: 21 sierpnia 2018 r. posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie ww. ustawy uzyskał zezwolenie na …

Opłata recyklingowa – numery kont do wpłat.

UWAGA!!!! ARTYKUŁ ARCHIWALNY!!!! Szanowni Przedsiębiorcy! Przypominamy, że przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są lekkie torby na zakupy wykonane z tworzywa sztucznego, przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, od 1 stycznia 2018 r. zobowiązani są do pobierania opłaty recyklingowej od klientów nabywających lekką torbę …

Obowiązek złożenia raportu do KOBiZE – 28 lutego

W pierwszym kwartale każdego roku, polski przedsiębiorca musi spełnić wiele obowiązków sprawozdawczych. Jednym z nich jest obowiązek złożenia corocznego raportu do Krajowej bazy prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych …

31 stycznia- Przekazanie wyników pomiarów ciągłych emisji substancji lub energii

Zgodnie z par. 7 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U.z 2008 r. Nr 215, poz. 1366) podmioty prowadzące instalacje i użytkownicy …

30 stycznia – przekazanie wyników pomiarów okresowych.

Należy pamiętać, że zbliża się termin przekazywania wyników pomiarów okresowych za czwarty kwartał 2018 r., dotyczących ilości i jakości ścieków i poboru wody oraz innych pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu – 30 stycznia. Zgodnie z par. 7 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada …

Wykaz substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu.

31 stycznia mija termin złożenia wykazu zawierającego dane o rodzajach, kategorii oraz ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu. Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany …

Konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów

W dniu 17.08.2018 r. opublikowana została Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, …

Zarejestruj się w Rejestrze BDO!!! Nie narażaj swojej firmy i swoich klientów na wysokie kary.

Jeśli pakujesz swoje produkty w opakowania lub sprowadzasz z zagranicy towary w opakowaniach i nie zarejestrowałeś się dotąd w Bazie Danych Odpadach możesz utracić swoich klientów lub narazić ich na wysokie kary. Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (art. 41) zakazuje dystrybucji produktów w opakowaniach wprowadzanych do obrotu przez …