Pozwolenia zintegrowane

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.

Kogo dotyczy

Jakie instalacje są objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Zawiera dane

Pozwolenie zintegrowane obejmuje swym zakresem całość oddziaływań na środowisko i zastępuje pozwolenia sektorowe, czyli:

  • pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,
  • pozwolenie na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi,
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  • pozwolenie wodnoprawne na pobór wód.

Zgodnie z art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego spełnia wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4 (na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów) oraz, jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji – wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera także inne dane określone w art. 208 ust. 2 ww. ustawy.

Reasumując, podstawowe elementy wchodzące w skład wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego określa art. 184 ust. 2 oraz art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 214 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przed dokonaniem zmiany w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, polegającej na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowie, która może mieć wpływ na środowisko, prowadzący instalację jest obowiązany poinformować o planowanych zmianach organ właściwy do wydania pozwolenia lub złożyć wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Kogo dotyczy

Jeśli jesteś prowadzącym instalację objętej pozwoleniem zintegrowanym, planujesz zmiany w sposobie jej funkcjonowania lub planujesz jej rozbudowę, która może mieć wpływ na środowisko, jesteś zobowiązany poinformować o planowanych zmianach organ ochrony środowiska, właściwy do wydania pozwolenia lub złożyć wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego jest przede wszystkim konieczny, gdy planowana zmiana w instalacji ma charakter istotny, czyli zwiększana skalę działalności wynikającą z tej zmiany, sama w sobie, kwalifikowałaby ją jako rodzaj instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (patrz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości).

Zawiera dane

Zgodnie z art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego powinien zawierać dane, o których mowa w art. 184 oraz 208 mające związek z planowanymi zmianami.

Analiza warunków pozwolenia zintegrowanego. Zmiana pozwolenia zintegrowanego

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, organ właściwy do wydania pozwolenia dokonuje analizy warunków pozwolenia zintegrowanego niezwłocznie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT odnoszących się do głównej działalności danej instalacji, lecz nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji.

Konkluzje BAT – to dokument sporządzony na podstawie dokumentu referencyjnego BAT, przyjmowany przez Komisję Europejską, w drodze decyzji, zgodnie z przepisami dotyczącymi emisji przemysłowych, formułujący wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik, ich opisu, informacji służącej ocenie ich przydatności, wielkości emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami, powiązanego monitoringu, powiązanych poziomów zużycia oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednich sposobów przeprowadzenia remediacji.

Organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego informuje prowadzącego instalację o rozpoczęciu analizy, a w trakcie jej przeprowadzania bierze m.in pod uwagę wszystkie konkluzje BAT, które dla danego rodzaju instalacji zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej od czasu wydania pozwolenia lub ostatniej analizy wydanego pozwolenia.

Następnie organ właściwy do wydania pozwolenia przedkłada niezwłocznie wyniki analizy m.in. prowadzącemu instalację. W przypadku gdy analiza wykazała konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego, organ właściwy do wydania pozwolenia niezwłocznie:

1) przekazuje prowadzącemu instalację informację o konieczności dostosowania instalacji, w terminie nie dłuższym niż 4 lata od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT, do wymagań określonych w konkluzjach BAT;

2) wzywa prowadzącego instalację do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia w terminie roku od dnia doręczenia wezwania, określając zakres tego wniosku mający związek ze zmianami wynikającymi z dokonanej analizy.

Kogo dotyczy

Dotyczy prowadzących instalacje objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego, dla których zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzje BAT, to jest:

· Wielkotonażowa produkcja organicznych substancji chemicznych (LVOC)

· Duże obiekty energetycznego spalania (LCP)

· Intensywny chów drobiu lub świń (IRPP)

· Przemysł metali nieżelaznych (NFM)

· Wspólne systemy oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzanie nimi w sektorze chemicznym (CWW)

· Przemysł produkcji płyt drewnopochodnych (WBP)

· Przemysł rafineryjny (REF)

· Przemysł papierniczy (PP)

· Przemysł chloro-alkaliczny (CAK)

· Przemysł cementowo-wapienniczy (CLM)

· Przemysł garbarski (TAN)

· Przemysł szklarski (GLS)

· Przemysł hutniczy (IS)

Zawiera dane

W nawiązaniu do art. 215 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, organ właściwy do wydania pozwolenia wzywa prowadzącego instalację do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia w terminie roku od dnia doręczenia wezwania, określając zakres tego wniosku mający związek ze zmianami wynikającymi z dokonanej analizy.

W nawiązaniu do art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik (BAT – best available techniques), a w szczególności nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych. Zgodnie z art. 3 pkt 4a ww. ustawy, przez graniczne wielkości emisyjne rozumie się najwyższe z określonych w konkluzjach BAT wielkości emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami, uzyskiwane w normalnych warunkach eksploatacji z wykorzystaniem najlepszej dostępnej techniki lub kombinacji najlepszych dostępnych technik. W szczególnych przypadkach organ właściwy może w pozwoleniu zintegrowanym zezwolić na odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych, jeżeli w jego ocenie ich osiągnięcie prowadziłoby do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla środowiska oraz pod warunkiem że nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, o ile mają one zastosowanie. Przy dokonywaniu tej oceny organ właściwy bierze pod uwagę położenie geograficzne, lokalne warunki środowiskowe, charakterystykę techniczną instalacji lub inne czynniki mające wpływ na funkcjonowanie instalacji i środowisko jako całość.

Przy określaniu najlepszych dostępnych technik bierze się pod uwagę wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przepis ten stanowi, iż technologia stosowana przez inwestora w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

· stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;

· efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;

· zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;

· stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;

· rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;

· wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;

· postęp naukowo-techniczny.