Zgłoszenia

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 152 ust 1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, z zastrzeżeniem ust. 8 ww. art., który mówi, że zasady zgłaszania instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wytwarzanie odpadów określają przepisy ustawy o odpadach.

Kogo dotyczy

Jeśli posiadasz instalację, która emituje gazy lub pyły to instalacja ta może wymagać zgłoszenia do organu ochrony środowiska.

Jakie rodzaje instalacji podlegają zgłoszeniu? Regulują to dwa rozporządzenia:

1. rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia,

2. rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.

Co do zasady prowadzący instalację, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji (patrz art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem (patrz art. 152 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

Zawiera dane

Art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska określa co powinno zawierać zgłoszenie.

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Podstawa prawna

Art. 152 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Kogo dotyczy

Zgodnie z §2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych wymagają:

1) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV;

2) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

Zawiera dane

Patrz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

Zgłoszenie uznania przedmiotu za produkt uboczny

Podstawa prawna

Art. 10 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Kogo dotyczy

Posiadaczy odpadów, które spełniają wymagania produktu ubocznego.

Zawiera m. in. dane o

  • miejscu wytwarzania przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny,
  • przedmiocie lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny oraz ich masie;
  • procesie produkcyjnym, w którym powstaje przedmiot lub substancja i procesie, w którym zostaną one wykorzystane oraz
  • dowody potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz szczegółowych wymagań, o ile zostały określone.