Raporty

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Podstawa prawna

Art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Kogo dotyczy

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest elementem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, która może być częścią postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – to postępowanie, które obejmuje przede wszystkim weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień, zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, a także zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

  1. planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (patrz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko),
  2. planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony w drodze postanowienia, przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (patrz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko).

Zawiera dane

Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określa art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przypadku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa art. 67 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Podstawa prawna

Kogo dotyczy

Zawiera dane