Karta informacyjna przedsięwzięcia

Podstawa prawna:

Art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Kogo dotyczy:

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem, który przedsiębiorca planujący inwestycję mogącą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, składa we właściwym urzędzie gminy przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnioskodawca może, składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (patrz zakładka Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu.

Przedsięwzięcia, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zostały wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zawiera dane:

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu określone w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, lub określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 69 ww. ustawy.

Ponadto w karcie informacyjnej przedsięwzięcia należy uwzględnić informacje zwarte w art. 62 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.