Pozwolenie na emisję gazów lub pyłów

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Podstawa prawna:

Art. 220 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Kogo dotyczy:

Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia, z zastrzeżeniem ust. 2, który mówi, że minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, uwzględniając rodzaj i skalę działalności prowadzonej w instalacjach oraz rodzaje i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych z instalacji do powietrza.

Kiedy wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.

Biorąc powyższe pod uwagę, jeśli posiadasz instalację, która emituje gazy lub pyły, to wprowadzanie ich do powietrza zazwyczaj wymaga pozwolenia. Instalacje takie jak kurnik, chlewnia, kocioł grzewczy itd., z których gazy lub pyły wprowadzane są do powietrza poprzez komin lub za pomocą wentylacji mechanicznej (to znaczy w sposób zorganizowany), takie instalacje z reguły wymagają pozwolenia.

Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają także niektóre instalacje, z których emisja odbywa się w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej.

Są przypadki, kiedy wprowadzanie substancji z instalacji do powietrza nie wymaga pozwolenia natomiast zgłoszenia, lub nie wymaga ani pozwolenia ani zgłoszenia. Więcej na temat instalacji wymagających zgłoszenia znajdziesz w zakładce Zgłoszenie instalacji.

Zawiera dane o:

Art. 184 ust. 2-4 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska określają co powinien zawierać wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.