Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm. – dalej RODO informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych jest: 360ECO MONIKA GAPIŃSKA, ul. Armii Krajowej nr 3, lok. 49, 10-072 Olsztyn, NIP 7392860958, REGON 100256512, e-mail: biuro@360eco.pl, tel. 506-435-511.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. przedstawienia oferty handlowej, przygotowania, zawarcia oraz wykonania umowy, a także właściwego funkcjonowania strony internetowej, w tym udzielenia odpowiedzi.
  3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a dotyczą danych, które mogą zostać przekazane podczas korzystania ze strony, a także w plikach cookie. Szczegółowa informacja dotycząca wykorzystywanych plików cookie znajduje się w Polityce cookie. Dane osobowe przetwarzane są również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w zakresie wymaganym do skutecznego zawarcia i wykonania umowy. Niektóre dane osobowe przetwarzane będą ze względu na obowiązek prawny spoczywający na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), np. ze względu na przepisy fiskalne oraz udokumentowanie umowy sprzedaży. Administrator danych może przetwarzać dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego ze względu na swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Odbiorcami danych są między innymi podmioty świadczące usługi informatyczne, utrzymujące serwery poczty elektronicznej oraz serwer WWW, a także podmioty świadczące usługi księgowe, doradcze, prawne lub audytowe.
  5. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą w siedzibie administratora.
  6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, godziny pracy urzędu: 8.00–16.00, email: kancelaria@uodo.gov.pl.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, może wynikać z przepisu prawa albo stanowić warunek zawarcia umowy.
  8. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Dane przechowywane w plikach cookie przetwarzane będą zgodnie z ustawieniami każdego z plików cookie. Dane przetwarzane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, zostaną usunięte po upływie czasu dochodzenia lub obrony przed roszczenia wynikającymi z tej umowy. Dane osobowe przetwarzane ze względu na obowiązek spoczywający na administratorze danych zostaną usunięte po czasie wskazanym w przepisie nakładającym ten obowiązek. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej cofnięcia. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Wykaz podmiotów współpracujących z administratorem, którym powierzone zostało przetwarzanie danych osobowych, dostępny jest w siedzibie administratora.
  10. Dane osobowe nie służą automatycznemu podejmowaniu decyzji ani nie podlegają profilowaniu.