Odpady

Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Podstawa prawna

art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.).

Kogo dotyczy

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane w przypadku wytwarzania w wyniku eksploatacji instalacji następujących kategorii odpadów:

1) niebezpiecznych o łącznej masie powyżej 1 Mg rocznie lub
2) innych niż niebezpieczne o łącznej masie powyżej 5000 Mg rocznie.

Zawiera dane m. in. o

 • rodzajach odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
 • masie poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
 • sposobach zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • dalszym sposobie gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 • miejscu i sposobie magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów

Wniosek o zezwolenie na zbieranie odpadów

 

Podstawa prawna

Art. 41 ust. 3, ust. 6, art. 42 ust. 1 art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy prowadzącego zbieranie odpadów.

Zawiera dane m. in. o

 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania,
 • miejscu zbierania odpadów,
 • miejsca i sposobie magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów,
 • opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów,
 • możliwościach technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska.

Wniosek o zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Podstawa prawna

Art. 41 ust. 3, ust. 6, art. 42 ust. 2, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy prowadzącego przetwarzanie (odzysk, unieszkodliwianie) odpadów w instalacji i poza instalacją.

Zawiera dane m. in. o

 • rodzajach odpadów przewidzianych do przetwarzania,
 • masie poszczególnych rodzajów odpadów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w ciągu roku,
 • miejscu przetwarzania odpadów,
 • miejscach i sposobach magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów,
 • stosowanej metodzie lub metodach przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej,
 • możliwościach technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska.

Transgraniczne przemieszczanie odpadów

Podstawa prawna

Zasady dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów reguluje rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów.  Krajowym aktem prawnym, który uzupełnia przepisy ww. rozporządzenia jest ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

Klasyfikacja odpadów na potrzeby transgranicznego przemieszczania odpadów

 • Lista zielona:

Załącznik III do rozporządzenia nr 1013/2006 – lista B Konwencji Bazylejskiej (aneks IX KB) + 13 rodzajów odpadów wg starej klasyfikacji OECD, których nie ma na liście B konwencji.

 • Lista bursztynowa:

Załącznik IV do rozporządzenia nr 1013/2006 – lista A Konwencji Bazylejskiej (aneks VIIIKB) + odpady wg starej klasyfikacji OECD, których nie ma na liście A konwencji.

 • Odpady niesklasyfikowane:

Jeśli odpad nie znajduje się na liście zielonej lub bursztynowej lub jest to mieszanina różnych odpadów, klasyfikuje się go jako odpad spoza listy. Wyjątkiem są mieszaniny odpadów wymienione w załączniku IIIA (np. mieszanina odpadów o kodzie B1010 – odpady metali i B1050 – pomieszane metale nieżelazne).

Kogo dotyczy

Istnieją dwie procedury dotyczące przemieszczeń odpadów:

 1. Procedura uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody,
 2. Procedura informowania na podstawie art. 18 rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów.
 1. Procedurę uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody stosuje się w przypadku przemieszczania:
 • odpadów z listy bursztynowej przeznaczonych do odzysku,
 • odpadów niesklasyfikowanych w żadnym z załączników do rozporządzenia nr 1013/2006
  i mieszanin odpadów (wyjątek mieszaniny z załącznika IIIA),
 • odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia (wszystkie odpady niezależenie od tego, czy znajdują się na liście zielonej czy bursztynowej).
 • Przemieszczenia tych odpadów wymagają wydania zezwolenia przez właściwe organy kraju wysyłki, przeznaczenia i tranzytu.

Zgłoszenie

Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie dokumentu zgłoszenia i przesyłania do właściwego organu wysyłki. Wzory dokumentów zgłoszenia i przesyłania znajdują się w załączniku IA i załączniku IB do rozporządzenia nr 1013/2006.

O wydanie zezwolenia zobowiązany jest wystąpić podmiot wysyłający odpady, tzw. zgłaszający, podlegający jurysdykcji państwa wysyłki. Firma polska może więc uzyskać wyłącznie zezwolenie na wysyłkę odpadów zagranicę. W przypadku planowanego sprowadzenia odpadów do Polski, o zezwolenie musi wystąpić firma wysyłająca odpady, prowadząca działalność w kraju wysyłki. Odbiorca odpadów nie jest więc stroną w takim postępowaniu administracyjnym, powinien jednak współpracować ze zgłaszającym przy kompletowaniu dokumentów wymaganych do wniosku, m.in. zawrzeć ze zgłaszającym umowę, o której mowa w art. 5 rozporządzenia 1013/2006 oraz dostarczyć swoje zezwolenie na działalność w zakresie odzysku odpadów.

Formularze znajdujące się w załączniku IA i załączniku IB do rozporządzenia nr 1013/2006 należy wypełnić zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku IC do ww. rozporządzenia oraz dołączyć do nich dokumenty i informacje dodatkowe, których lista znajduje się w załączniku II do rozporządzenia. W szczególnych wypadkach mogą być wymagane dodatkowe informacje, które powinny być zawarte w dokumencie zgłoszenia lub do niego załączone – załącznik II część 1 i część 3 – rozporządzenia WE/1013/2006. Ponadto należy uwzględnić dokumenty wymienione w art. 6 ust. 4 ustawy z dn. 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Komplet dokumentów składa się we właściwym urzędzie kraju wysyłki, w tylu egzemplarzach, ile jest zainteresowanych państw (państwa zainteresowane to: państwo wywozu, państwo przywozu i państwa tranzytowe, jeżeli biorą udział w procedurze).

Przemieszczenia można rozpocząć wyłącznie po wyrażeniu zgody przez wszystkie właściwe zainteresowane organy. Dokumenty zgłoszenia i przesyłania wraz z unikalnym numerem wydaje kraj wysyłki odpadów. Zezwolenie w Polsce wydaje Główny Inspektor Ochrony Środowiska poprzez podpisanie pola nr 20 dokumentu zgłoszenia. Dodatkowe warunki określone są w decyzji administracyjnej.

 1. Procedurę informowania stosuje się w przypadku:
 • odpadów z listy zielonej,
 • odpadów przeznaczonych do badań laboratoryjnych o masie nieprzekraczającej 25 kg,
 • mieszanin odpadów ujętych w załączniku IIIA i IIIB do rozporządzenia nr 1013/2006,
 • odpadów umieszczonych w załączniku IIIB do rozporządzenia nr 1013/2006.

Wymogi w przypadku zastosowania procedury informowania opisuje art. 18 rozporządzenia nr 1013/2006.

Wysyłający oraz odbiorca odpadów muszą przed rozpoczęciem przemieszczenia zawrzeć pisemną umowę dot. przemieszczania odpadów.

Każdemu przemieszczeniu towarzyszy dokument określony w załączniku VII do rozporządzenia nr 1013/2006. Za prawidłowe wypełnienie dokumentu z załącznika VII odpowiedzialna jest osoba, która organizuje przemieszczanie.

Przemieszczenia odpadów przeznaczonych do odzysku z listy zielonej oraz odpadów wymienionych w załączniku IIIA i IIIB, których masa nie przekracza 20 kg, odbywają się bez konieczności stosowania procedur określonych w rozporządzeniu nr 1013/2006.