31 stycznia- Przekazanie wyników pomiarów ciągłych emisji substancji lub energii

Zgodnie z par. 7 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U.z 2008 r. Nr 215, poz. 1366) podmioty prowadzące instalacje i użytkownicy urządzeń mają obowiązek przedstawienia organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wyników pomiarów ciągłych – w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pomiary zostały wykonane – za rok kalendarzowy.

Zespół 360eco