30 stycznia – przekazanie wyników pomiarów okresowych.

Należy pamiętać, że zbliża się termin przekazywania wyników pomiarów okresowych za czwarty kwartał 2018 r., dotyczących ilości i jakości ścieków i poboru wody oraz innych pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu – 30 stycznia.

Zgodnie z par. 7 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366), podmioty prowadzące instalacje i użytkownicy urządzeń mają obowiązek przedstawienia organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wyniki pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu – w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary wykonano.

Podmioty korzystające z usług wodnych także przekazują w tym terminie wyniki wykonywanych częściej niż raz w miesiącu pomiarów okresowych ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym – za IV kwartał 2018 r. Te wyniki pomiarów przekazuje się do właściwego Inspektora Ochrony Środowiska. (art. 304 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 t.j.).

Zespół 360eco