Opłaty za korzystanie ze środowiska.

Do końca marca każdego roku. podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do przedłożenia właściwemu marszałkowi województwa wykazu za rok poprzedni zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat.

Za rok ubiegły sprawozdania i opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń należy składać do właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, do końca marca bieżącego r. Pozostałe opłaty rozliczane są z urzędem marszałkowskim właściwym ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

W prawodawstwie polskim w zakresie ochrony środowiska została przyjęta ogólna zasada „zanieczyszczający płaci”. Spełnienie warunków: wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza i korzystanie ze środowiska wykraczające poza powszechne (definiowane jako korzystanie bez użycia instalacji, w celu zaspokojenia potrzeb osobistych oraz gospodarstwa domowego) obliguje do ponoszenia opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Opłat nie ponoszą osoby fizyczne, które korzystają ze środowiska w zakresie niewymagającym pozwolenia.

Podmioty korzystające ze środowiska w zakresie emisji do powietrza gazów i pyłów zobowiązane są we własnym zakresie ustalić wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym miało miejsce korzystanie ze środowiska, wnieść ww. opłatę za dany rok kalendarzowy do 31 marca następnego roku, przedkładać marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat w celu umożliwienia weryfikacji prawidłowości naliczenia opłaty i prowadzenia bazy korzystających ze środowiska.

Powyższe obowiązki od 01.01.2019 r. są ściśle związane z Raportami składanymi do KOBIZE.

Zespół 360eco posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań i rozliczaniu opłat środowiskowych w wielu branżach np. rolnictwo, chów i hodowla zwierząt, transport, przemysł wytwórczy tj. drzewny, metalowy, ciepłowniczy, chemiczny, LZO czy inne.

Jeśli nie wiesz czy powinieneś się rozliczyć z urzędem marszałkowskim, zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi eksperci pomogą w sporządzeniu prawidłowych dokumentów dotyczących opłat.

Zespół 360eco