Opłata recyklingowa – numery kont do wpłat.

UWAGA!!!! ARTYKUŁ ARCHIWALNY!!!!

Szanowni Przedsiębiorcy!

Przypominamy, że przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są lekkie torby na zakupy wykonane z tworzywa sztucznego, przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, od 1 stycznia 2018 r. zobowiązani są do pobierania opłaty recyklingowej od klientów nabywających lekką torbę na zakupy wykonaną z tworzywa sztucznego. Przez lekką torbę rozumiemy torbę na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości 15- 50 mikrometrów. Stawka opłaty recyklingowej za 2018 r. wynosi 20 gr. za sztukę.

Opłatę recyklingową za 2018 r. należy wnieść do 15 marca 2019 r. na rachunek urzędu marszałkowskiego województwa, właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej.

Dodać należy, że przedsiębiorcy nie składają w tym zakresie sprawozdań.

Poniżej podajemy numery kont bankowych poszczególnych urzędów marszałkowskich, na które należy wnosić opłaty recyklingowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

SANTANDER Bank Polska S.A.; nr konta 93 1090 2398 0000 0001 4176 6318

Przykładowy opis wpłaty wskazany przez Urząd: Firma X, NIP,lub regon…, opłata recyklingowa za lekkie torby za 2018r.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-pomorskiego

PKO BP S.A. Oddział 2 w Toruniu; nr 76 1020 1462 0000 7102 0345 5334

Urząd prosi, aby w tytule wpłaty podać NIP firmy, rok, za który uiszczana jest opłata, a także ilość wprowadzanych toreb X stawka 0,20 zł/za sztukę.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

PKO BP S.A.; nr konta: 85 1020 3147 0000 8502 0136 3456

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Getin Noble Bank S.A. Centrala; nr konta: 97 1560 0013 2067 4180 8000 0307

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi nr konta: 78 1540 1245 2056 4800 4789 0014

W tytule przelewu należy wpisać: „REGON, OPŁATA RECYKLINGOWA za rok …”

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. nr konta Nr 73 1020 2892 0000 5502 0691 8876

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa, nr konta: 63 1240 6292 1111 0010 8779 9854

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Bank Millennium S. A.; nr konta: 08 1160 2202 0000 0003 5705 4265.

Urząd prosi, aby w tytule podać: REGON, z dopiskiem „opłata recyklingowa”

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

PKO Bank Polski S.A. nr konta: 25 1020 4391 0000 6102 0187 3785

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

BOŚ S.A. I Oddział Białystok; nr konta 07 1540 1216 2054 4405 2403 0011

Urząd prosi aby tytule przelewu podać: nr NIP-u, nr REGON, opłata recyklingowa za 2018 r.”

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

PKO BP, nr konta: 68 1020 1811 0000 0402 0340 6956

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

nr konta 88 1240 6292 1111 0010 8744 4190

Urząd prosi o następujący opis przelewu: numer regon, lekkie torby, rok pobrania opłaty od nabywającego

W przypadku wpłaty po terminie płatności należy podać oddzielnie: kwotę należności głównej + kwotę odsetek

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

PKO Bank Polski S.A.; nr konta: 551020 2629 0000 9702 0389 2692

Urząd prosi o dopisek: „Opłata recyklingowa(foliówki)”

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Nr konta 23 1030 1218 0000 0000 9250 1024

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

PKO BP S.A. O/POZNAŃ nr konta: 90 1020 4027 0000 1702 1517 4602

Urząd prosi, aby w opisie przelewu wskazać REGON i okres, którego opłaty dotycz.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

BANK PKO S.A. ODDZIAŁ SZCZECIN nr konta: 38 1020 4795 0000 9802 0299 6916

Urząd prosi, aby w tytule przelewu podać: nr NIP oraz rok, którego dotyczy opłata.

Warto zapoznać się z poniższymi uwagami:

– W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego nie wniesie, pobranej od nabywających lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, opłaty recyklingowej albo wniesie opłatę niższą od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty recyklingowej, stosując stawkę opłaty obowiązującą w roku kalendarzowym, w którym ten przedsiębiorca był obowiązany pobrać opłatę recyklingową.

– W przypadku niewykonania w/w decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę recyklingową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty recyklingowej.

– Administracyjnej karze pieniężnej podlega ten, kto nie pobiera opłaty recyklingowej od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Kara ta wynosi od 500 zł do 20 000 zł.

Zapraszamy do kontaktu z nami i współpracy. Nasi eksperci chętnie pomogą w spełnieniu ww. obowiązków.

Zespół 360eco