WYDŁUŻENIE TERMINU NA ZMIANĘ POSIADANYCH DECYZJI ODPADOWYCH do 5 marca 2020 r. !!!

W dniu 22 sierpnia 2019 r. ogłoszona została ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579) zmieniająca m.in. ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592), wydłużająca termin na złożenie wniosku o zmianę posiadanej decyzji z 5 września 2019 r. na 5 marca 2020 r.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie dnia 5 marca 2020 r., złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, wskazując w nim m. in.:

  1. Maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.
  2. Największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
  3. Proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach.
  4. Operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach.
  5. Szereg zaświadczeń i oświadczeń o niekaralności.

Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wskazane wymagania w terminie do 5 marca 2020 r., zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów WYGASAJĄ.

Zespół doświadczonych specjalistów tworzących 360eco świadczy usługi m.in. w zakresie opracowania dokumentacji środowiskowych, w tym również w zakresie gospodarki odpadami. Działamy w szczególności na terenie Warmii i Mazur. Współpracujemy z rzeczoznawcami i inspektorami PPOŻ. Zapraszamy do zainteresowania się naszą ofertą, kontaktu z nami oraz współpracy.

Zespół 360eco