Ustawa odorowa – projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa.

Ustawa odorowa – projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej.

Prace nad projektem ustawy odorowej nabierają tempa. Ze strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji dowiadujemy się, że projekt ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Prawniczą z pewnymi uwagami dotyczącymi wyrażania zgód właścicieli nieruchomości lub użytkowników wieczystych na lokalizację planowanych przedsięwzięć sektora, którego funkcjonowanie może powodować uciążliwości zapachowe. Wątpliwości budziła podstawa dokonywania wpisów do księgi wieczystej oraz czy projektowane regulacje nie powinny mieć charakteru dwukierunkowego (tzn. czy minimalna odległość nie powinna być wyznaczona również w przypadku sytuowania innych przedsięwzięć od planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa). Z protokołu posiedzenia Komisji wynika,  że celem projektowanej ustawy ma być wyłącznie sytuowanie planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, od innych przedsięwzięć.

Projekt ustawy odorowej przewiduje korelację DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza) oraz minimalnych odległości od obiektów wrażliwych tj. budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej czy też obszarów uzdrowiskowych i terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

Art. 4 ust. 1 projektowanej ustawy przewiduje minimalne odległości dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie:

  1. nie mniejszej niż 210 DJP i nie większej niż 500 DJP jest równa liczbie DJP wyrażonej w metrach;
  2. większej niż 500 DJP jest równa 500 metrom.

Projekt umożliwia wybudowanie fermy w bliższej odległości pod warunkiem, że właściciele obiektów wrażliwych znajdujących się na chronionym terenie wyrażą na to zgodę. Zgoda będzie miała formę aktu notarialnego z wpisem do ksiąg wieczystych.

Zgodnie z projektem do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy dotyczących postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonych w stosunku do planowanych przedsięwzięć sektora rolnictwa, których funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, będą już stosowane przepisy nowej ustawy.

Natomiast do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, dotyczących postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, prowadzonych w stosunku do planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, będą stosowane przepisy dotychczasowe.

Zespół 360eco