Nowe zasady ustalania stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

24 września 2019 r. weszły w życie w nowe zasady ustalania stron w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej. Zasady te są opisane w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), która ostatnio została zmieniona w tym zakresie ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1712).

Teraz stroną w postępowaniu może być m. in. właściciel nieruchomości znajdującej się w odległości mniejszej niż 100 m od obiektu będącego przedmiotem postępowania. Co to oznacza? Lokalizacja obiektu uciążliwego na odpowiednio dużej działce (100 m od obiektu uciążliwego z każdej strony) może spowodować zablokowanie udziału sąsiadów jako strony w postępowaniu.

Temat można rozpatrywać dwojako. Inwestor nie będzie blokowany w realizacji nowych przedsięwzięć oraz zachowana zostanie zasada swobody gospodarczej. Z drugiej strony, stroną w postępowaniu będzie mógł być sąsiad, którego nieruchomość nie graniczy bezpośrednio z nieruchomością inwestora a znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od obiektu uciążliwego.

Przepis ten nie stoi także w sprzeczności z projektem tzw. „ustawy odorowej”  – o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Projekt zakłada korelację DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza) oraz minimalnych odległości od obiektów wrażliwych tj. budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej czy też obszarów uzdrowiskowych i terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Od 210 DJP do 500 DJP minimalne odległości dla chowu lub hodowli zwierząt będą równały się DJP wyrażonym w metrach. Powyżej 500 DJP minimalna odległość będzie się równała 500 m.

Zmieniona ustawa „o udostępnianiu informacji…” w kolejnych punktach mówi, że – jeżeli inwestor przedstawi w dokumentacji, w raporcie oddziaływania na środowisko, że zasięg oddziaływania będzie wykraczał poza 100 m, to stronami w postępowaniu o udzielenie decyzji środowiskowej będą wszyscy właściciele nieruchomości, które znajdą się w jego obrębie. Ponadto przepisy przewidują możliwość przystąpienia do udziału w postępowaniu na prawach strony osobom, które mają działkę nawet poza zasięgiem oddziaływania inwestycji, które wykażą rzeczywiście wpływ danej inwestycji na swoją nieruchomość. W rzeczywistości jest to bardzo trudne.

Powyższe zmiany w prawie zmieniają zasady udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Czy udział społeczeństwa został zawężony czy rozszerzony? Czas pokaże.

Zespół naszych specjalistów przygotowuje Karty informacyjne przedsięwzięcia, Raporty oddziaływania na środowisko oraz inne dokumentacje środowiskowe np. do wydania pozwoleń powietrzowych, odpadowych czy wodnoprawnych. Zapraszamy do współpracy.

Zespół 360eco