Konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów

W dniu 17.08.2018 r. opublikowana została Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, obliguje organ właściwy do wydania pozwolenia do dokonania analizy warunków pozwolenia zintegrowanego niezwłocznie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT odnoszących się do głównej działalności danej instalacji, lecz nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji.

Czas na analizę pozwoleń zintegrowanych przez właściwy organ mija w dniu 17 lutego 2019 r. Dostosowanie instalacji do wymagań określonych w konkluzjach BAT powinno nastąpić w terminie maksymalnie czterech lat od dnia ich publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, to jest do dnia 17 sierpnia 2022 r.

Zespół 360eco