Program „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie do wymiany pieca.

W czerwcu 2018 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał porozumienie ze wszystkimi Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) i Bankiem Ochrony Środowiska w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza, którego stan w dużej mierze zależy od niskiej jakości opału spalanego w domowych, często przestarzałych piecach.

Do kogo program jest skierowany?

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych oraz osób planujących budowę domu, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Pozwala na uzyskanie dopłaty na wymianę ogrzewania, m. in. wymianę pieców starej generacji opalanych węglem (paliwem stałym) na kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła oraz węzły cieplne. Zakresem będzie obejmować także docieplenie budynków (przegród zewnętrznych i wewnętrznych) oraz wymianę i montaż stolarki zewnętrznej. W ramach programu możliwy będzie również zakup i montaż odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej (kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych) jednak środki finansowe na te cele będzie można uzyskać jedynie w formie pożyczki.

W nowo budowanych budynkach mieszkalnych dofinansowanie obejmie zakup i montaż: węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła.

Na jakie wsparcie finansowe można liczyć?

Wysokość wsparcia finansowego zależna będzie od miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym. Można liczyć na pokrycie od 30% do 90% kosztów kwalifikowanych, jednak ich minimalna wartość musi wynosić od 7tys zł do maksymalnie 53tys zł.

Jakie dokumenty należy przedstawić?

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej na stronach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) poszczególnych województw. Do wniosku należy dołączyć:

  • Dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości lub numer księgi wieczystej.
  • Kopia zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych wraz z oświadczeniem, że właściwy organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu lub ostateczna decyzja pozwolenia na budowę – jeśli dotyczy.
  • Pozwolenie organu architektoniczno-budowlanego (jeśli dotyczy).
  • Dokumentacja fotograficzna odzwierciedlająca stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia na etapie składania wniosku.
  • Branżowa dokumentacja projektowa wykonana przez uprawnionego projektanta / audyt energetyczny, ekspertyza ornitologiczna lub chiropterologiczna – jeśli zostały wykonane.
  • Oświadczenie o dochodach wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość.
  • Protokół częściowego/końcowego odbioru przedsięwzięcia.
  • Dokumenty księgowe potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia, wykaz umów z wykonawcami jeśli zostały zawarte.
  • Dokument dokonania przelewu lub inny dokument poświadczający opłacenie dowodów księgowych.

Według informacji uzyskanych przez 360eco bezpośrednio w WFOŚiGW w Olsztynie, program ma obowiązywać od września 2018 r. do 2029 r. Budżet przeznaczony na realizacje jest wysoki i wynosi 103 mld zł.

Powyższe założenia mogą jeszcze ulec zmianie. Będziemy na bieżąco informować o możliwościach realizacji programu a także pomagać w ubieganiu się o dofinansowanie.

Zespół 360eco