30 stycznia – przekazanie wyników pomiarów okresowych.

Należy pamiętać, że zbliża się termin przekazywania wyników pomiarów okresowych za czwarty kwartał 2018 r., dotyczących ilości i jakości ścieków i poboru wody oraz innych pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu – 30 stycznia. Zgodnie z par. 7 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada …

Benzoalfapiren – benzo(a)piren – WWA

Stężenie silnie rakotwórczego benzoalfapirenu w powietrzu, którym oddychamy jest bardzo wysokie. Najwięcej tego związku dostaje się do powietrza w okresie zimowym głównie w godzinach wieczornych, gdy większość domów jednorodzinnych pali węglem i drewnem w domowych kominkach i piecach, potocznie nazywanych „kopciuchami”. Duże natężenie ruchu w centrach miast jest także jedną …

Sprawdź czy potrzebujesz pozwolenia lub zgłoszenia instalacji powodującej emisję gazów lub pyłów do powietrza.

Większość instalacji technologicznych emituje gazy lub pyły do powietrza. Budynki przeznaczone do hodowli drobiu czy trzody chlewnej, kotły grzewcze, suszarnie, silosy paszowe i inne instalacje zgodnie z przepisami prawa mogą wymagać posiadania pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza albo zgłoszenia. Wymienia są także instalacje, które nie wymagają ani …

Wykaz substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu.

31 stycznia mija termin złożenia wykazu zawierającego dane o rodzajach, kategorii oraz ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu. Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany …

Produkt uboczny na nowo !!!!

Z dniem 1 marca 2019 r. produkty uboczne dotychczas uznane przez marszałków województw mogą stać się na nowo odpadami. Dzieje się tak za przyczyną zmian dokonanych  w ustawie o odpadach, które weszły w życie dnia 29 sierpnia 2018 r. Aby utrzymać lub uzyskać na nowo status produktu ubocznego należy ponownie …

Przejściowy Plan Krajowy

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego. Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie, które jest elementem transpozycji do prawa polskiego dyrektywy  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada …

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska bez wydziałów monitoringu środowiska i laboratoriów.

         Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur. Zgodnie z rozporządzeniem na nowo zostanie zorganizowany Państwowy Monitoring Środowiska, który będzie realizowany centralnie przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Wiąże się to między innymi z przekształceniem laboratoriów …

Planowana zmiana ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, zamieszczona została nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, uwzględniająca rezultat dotychczasowych prac i rozszerzona o przepisy transponujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 …

Sezon grzewczy rozpoczęty.

Tak naprawdę nie ma przepisów regulujących, kiedy kaloryfery powinny być ciepłe. Zaczynamy grzać gdy jest nam po prostu zimno. O ile w budownictwie wielorodzinnym zasilanie w ciepło przeważnie jest z sieci miejskiej, tak w domach jednorodzinnych zwykle grzejemy we własnych kotłowniach. Jak wiadomo, stan naszego powietrza nie jest najlepszy i …

Czy muły i flotokoncentraty zostaną dopuszczone do obrotu handlowego na rynku komunalno-bytowym?

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, zostały zamieszczone projekty rozporządzeń Ministra Energii: w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, w sprawie metod badania jakości paliw stałych, w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych, w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych. Dodać należy, że ostatnio …