Wykaz substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu.

31 stycznia mija termin złożenia wykazu zawierającego dane o rodzajach, kategorii oraz ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu. Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany …

Opłaty za korzystanie ze środowiska w roku 2018.

Wielkimi krokami zbliża się czas składania sprawozdań oraz rozliczenie się za korzystanie ze środowiska w roku 2018. Zgodnie z przepisami podmioty korzystające ze środowiska we własnym zakresie naliczają wysokość należnych opłat za okres, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Za rok 2018 sprawozdania i opłaty za wprowadzanie gazów lub …

Produkt uboczny na nowo !!!!

Z dniem 1 marca 2019 r. produkty uboczne dotychczas uznane przez marszałków województw mogą stać się na nowo odpadami. Dzieje się tak za przyczyną zmian dokonanych  w ustawie o odpadach, które weszły w życie dnia 29 sierpnia 2018 r. Aby utrzymać lub uzyskać na nowo status produktu ubocznego należy ponownie …

Przejściowy Plan Krajowy

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego. Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie, które jest elementem transpozycji do prawa polskiego dyrektywy  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada …

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska bez wydziałów monitoringu środowiska i laboratoriów.

         Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur. Zgodnie z rozporządzeniem na nowo zostanie zorganizowany Państwowy Monitoring Środowiska, który będzie realizowany centralnie przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Wiąże się to między innymi z przekształceniem laboratoriów …

Planowana zmiana ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, zamieszczona została nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, uwzględniająca rezultat dotychczasowych prac i rozszerzona o przepisy transponujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 …

Sezon grzewczy rozpoczęty.

Tak naprawdę nie ma przepisów regulujących, kiedy kaloryfery powinny być ciepłe. Zaczynamy grzać gdy jest nam po prostu zimno. O ile w budownictwie wielorodzinnym zasilanie w ciepło przeważnie jest z sieci miejskiej, tak w domach jednorodzinnych zwykle grzejemy we własnych kotłowniach. Jak wiadomo, stan naszego powietrza nie jest najlepszy i …

Jesień z programem “Czyste powietrze”.

O programie „Czyste powietrze” mówią już wszyscy. Media chwalą się sukcesem rządzących a coraz więcej właścicieli domów jednorodzinnych jest zainteresowanych wspomożeniem się publicznymi środkami przy modernizacji własnych domostw. Ministerstwo Środowiska zakończyło już prace nad programem i dlatego przygotowano cykl spotkań informacyjnych dla przyszłych beneficjentów, które mają się odbyć w każdej …

Czy muły i flotokoncentraty zostaną dopuszczone do obrotu handlowego na rynku komunalno-bytowym?

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, zostały zamieszczone projekty rozporządzeń Ministra Energii: w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, w sprawie metod badania jakości paliw stałych, w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych, w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych. Dodać należy, że ostatnio …