Produkt uboczny na nowo !!!!

Z dniem 1 marca 2019 r. produkty uboczne dotychczas uznane przez marszałków województw mogą stać się na nowo odpadami. Dzieje się tak za przyczyną zmian dokonanych  w ustawie o odpadach, które weszły w życie dnia 29 sierpnia 2018 r.

Aby utrzymać lub uzyskać na nowo status produktu ubocznego należy ponownie dokonać zgłoszenia w celu uzyskania stosownej decyzji marszałka województwa. Status produktu ubocznego można uzyskać dla przedmiotów lub substancji które spełniają następujące warunki :

  1. powstają w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja i są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego
  2. dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne;
  3. przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa;
  4. dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu,
  5. wykorzystanie tych substancji lub przedmiotów spełnia wszystkie istotne wymagania, w tym prawne w zakresie ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi.
  6. wykorzystanie tych substancji lub przedmiotów nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.

Marszałek województwa wydaje decyzję w zakresie uznania produktu ubocznego (pozytywną lub negatywną) po zasięgnięciu opinii WIOŚ.

W przypadku negatywnej decyzji marszałka województwa od 1 marca 2019 r. substancje i przedmioty dotychczas uznane przez marszałków województw staną się odpadami, których gospodarka (wytwarzanie, zbieranie przetwarzanie) związana jest m.in. z obowiązkiem:

  • prowadzenia ewidencji odpadowej (KEO, KPO),
  • uzyskania stosownych pozwoleń i zezwoleń
  • sprawozdawczości odpadowej,

Należy również pamiętać, że zbieranie i przetwarzanie odpadów połączone z ich magazynowaniem podwyższa wysokość zabezpieczenia roszczeń, które posiadacze odpadów zbierający i przetwarzający je powinni ustanowić do 5 września 2019 r.

Zespół 360eco pozostaje do Państwa dyspozycji w zakresie pomocy przy skompletowaniu odpowiednich dokumentów i sformułowaniu wniosku do odpowiedniego Organu.

Zespół 360eco