Przejściowy Plan Krajowy

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego.

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie, które jest elementem transpozycji do prawa polskiego dyrektywy  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola). Rozporządzenie powinno być opublikowane w jak najkrótszym terminie i wejść w życie jeszcze w 2018 roku, ponieważ dotyczy zmian odnoszących się do roku 2018, w tym zmiany działań, które prowadzący instalacje mają zrealizować w celu nieprzekraczania maksymalnych emisji substancji oraz pułapów emisji. Jednocześnie termin ten jest dostosowany do zakresu wprowadzanych zmian.

Zespół 360eco