Sprawdź czy potrzebujesz pozwolenia lub zgłoszenia instalacji powodującej emisję gazów lub pyłów do powietrza.

Większość instalacji technologicznych emituje gazy lub pyły do powietrza. Budynki przeznaczone do hodowli drobiu czy trzody chlewnej, kotły grzewcze, suszarnie, silosy paszowe i inne instalacje zgodnie z przepisami prawa mogą wymagać posiadania pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza albo zgłoszenia. Wymienia są także instalacje, które nie wymagają ani zgłoszenia ani pozwolenia.

Minister Środowiska w rozporządzeniu z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia określił rodzaje instalacji, które nie wymagają ani zgłoszenia ani pozwolenia, takie jak:

– instalacje energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW;

– instalacje inne niż energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW;

– instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – o wydajności do 30 Mg na godzinę;

– instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – w ilości do 50 Mg;

– instalacje do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (poniżej 60 lub 40 DJP)

– instalacje stosowane w gastronomii – przystosowane do obsługi do 500 osób na dobę;

– instalacje do oczyszczania ścieków;

– zbiorniki bezodpływowe kanalizacji lokalnej;

– dygestoria – wykorzystywane do celów laboratoryjnych;

– garaże;

– inne instalacje, których nie dotyczą standardy emisyjne jeżeli:

  • gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej,
  • żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu.

Oznacza to, że wszystkie pozostałe instalacje wymagają albo pozwolenia albo zgłoszenia organom ochrony środowiska.

Pamiętać należy, że nie można dzielić instalacji w celu uniknięcia uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia instalacji.

Art. 278 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska precyzuje właściwość rzeczową takich organów jaki wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek województwa czy regionalny dyrektor ochrony środowiska.

W celu zidentyfikowania czy potrzebujesz odpowiednich pozwoleń czy zgłoszeń zapraszamy do kontaktu z nami. Zespół naszych specjalistów przygotuje odpowiednią dokumentację zgodną z aktualnymi przepisami i poprowadzi Cię przez cały proces administracyjny.

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, rolników oraz osoby fizyczne.

Zespół 360eco