Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska bez wydziałów monitoringu środowiska i laboratoriów.

         Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur. Zgodnie z rozporządzeniem na nowo zostanie zorganizowany Państwowy Monitoring Środowiska, który będzie realizowany centralnie przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Wiąże się to między innymi z przekształceniem laboratoriów …

Planowana zmiana ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, zamieszczona została nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, uwzględniająca rezultat dotychczasowych prac i rozszerzona o przepisy transponujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 …

Czy muły i flotokoncentraty zostaną dopuszczone do obrotu handlowego na rynku komunalno-bytowym?

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, zostały zamieszczone projekty rozporządzeń Ministra Energii: w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, w sprawie metod badania jakości paliw stałych, w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych, w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych. Dodać należy, że ostatnio …

Konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów

W dniu 17.08.2018 r. opublikowana została Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, …

Pomiary emisji – ISTOTNA ZMIANA!

W celu wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. UE L 313) zmieniono rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji …