Opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2019.

Do końca marca bieżącego roku podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do przedłożenia właściwemu marszałkowi województwa wykazu za rok poprzedni zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat. Powyższe dotyczy nie tylko przedsiębiorców wprowadzających gazy i pyły do powietrza z prowadzonej działalności gospodarczej czy umieszczających odpady na składowisku ale także rolników.

Zgodnie z opinią Ministerstwa Środowiska z dnia 27 października 2017 r., rolnicy indywidualni prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa z zamiarem osiągnięcia zysku i uczestniczących w obrocie gospodarczym są traktowani jak przedsiębiorcy.

Oznacza to, że sprawozdawczość dotyczy wszystkich podmiotów korzystających ze środowiska tj. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz rolników.

Za rok 2019 sprawozdania i opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń należy składać do właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, do końca marca 2020 r. Pozostałe opłaty rozliczane są z urzędem marszałkowskim właściwym ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019, zmianie uległy jednostkowe stawki opłat za wprowadzane do powietrza gazy lub pyły oraz stawki ryczałtowe.

Zespół 360eco posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań i rozliczaniu opłat środowiskowych w wielu branżach np. rolnictwo, chów i hodowla zwierząt, transport, przemysł wytwórczy tj. drzewny, metalowy, ciepłowniczy, chemiczny czy inne.

Jeśli nie wiesz czy powinieneś się rozliczyć z urzędem marszałkowskim, zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi eksperci pomogą w sporządzeniu prawidłowych dokumentów dotyczących opłat.

Zespół 360eco